بازدید سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به همراه سرمایه گذار

ازدید سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک به همراه سرمایه گذار از محل پروژه های سرمایه گذاری بام اراک ،۴ هکتاری هپکو و پروژه تجاری اداری خوزستان. روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
ب

Scroll to Top