بازدید از دومین نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند

کارشناسان سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اراک ؛ از دومین نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند که با حمایت وزارت کشور و با حضور شهرداری های یزد ، اردبیل،  شاهد شهر، شهر قدس و شرکت های دانش بنیان در مرکز نمایشگاه‌های مصلی تهران ، بازدیدبه عمل آوردند.

در راستای اقدامات سازمان سرمایه گذاری در خصوص جذب سرمایه گذار در حوزه حمل ونقل هوشمند ،هدف از این بازدید آشنایی با عملکرد سایرین در زمینه سرمایه گذاری، بازار شهر هوشمند و بهبود کیفیت زندگی در شهرها، ایجاد فرصت مناسب جهت تعامل بیشتر با نخبگان شهرهای هوشمند، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود حوزه خدمات شهر هوشمند شهرهای موفق، استفاده موثر از تجربیات موفق شهرهای هوشمند، آشنایی با آخرین دستاوردهای روز دنیا در حوزه شهری بود.

گفتنی است دراین بازدید در ارتباط با استارتاپ های دانش بنیان مرتبط با حمل ونقل هوشمند، فضای رقابت با اقتصاد هوشمند، آخرین دستاوردهای فناوری روز در حوزه شهرهای هوشمند مانند نرم افزارهای مدیریت ناوگان نقشه و مسیریابی ناوگان حمل ونقل عمومی،دوچرخه های اشتراکی و اسکوتر برقی همچنین در خصوص روش های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار مذاکره شد.

Scroll to Top