بازدید از اراضی در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری در سطح شهر اراک.

بازدید آجرلو ریاست کمیسیون سرمایه گذاری املاک و گردشگری شورای اسلامی شهر اراک به همراه نوری مشاور عالی شهردار اراک و مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک از اراضی در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری در سطح شهر اراک.

❇️روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک❇️

Scroll to Top