ایجاد مسیر امن سرمایه گذاری تنها با همکاری سایر نهادها مقدور است

سید فرامرز مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری اراک، ایجاد فضای امن برای حضورسرمایه گذار را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و افزود: مدیریت همسان در شهرها همچنین همکاری و وحدت عمل سایر نهادها و ارگان ها، موجب تسریع روند سرمایه گذاری و در نهایت جذب سرمایه گذار می شود.

وی افزود: سیاست های جذب سرمایه گذار و ایجاد فضای فعالیت در طولانی مدت ثمر خواهند داشت و نمی توان یک شبه ره صد ساله رفت، تنها در صورتی که هماهنگی و تعاملات سازنده بین بخشی وجود داشته باشد می توان به اهداف مورد نظر رسید در غیر این صورت مسیر سرمایه گذاری به بی راهه خواهد رفت و این مهم از چشم هیچ سرمایه گذاری پوشیده نخواهد بود.

Scroll to Top