ادامه روند اجرایی پروژه احداث سرویس بهداشتی در سطح شهر

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، با اشاره به عملیاتی شدن پروژه احداث سرویس های بهداشتی سطح شهر پس از برگزاری فراخوان، اظهار داشت: در میدان ولیعصر (عج) پروژه آغاز به کار کرد و محل مناسب جانمایی شد که در ادامه مراحل کندن پی، تسطیح و بتن ریزی کف فونداسیون، میلگرد بافی جهت فنداسیون آن صورت گرفت .

وی افزود: در حال حاضر بر اساس طرح تایید شده از قبل؛ با اجرای تناژ ریزی، شناژ بندی و پلاستیک کشی پروژه در مرحله بتن ریزی فونداسیون قرار دارد .

Scroll to Top