احداث سه جایگاه کوچک مقیاس در سطح شهر

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری اراک، در خصوص احداث و بهره برداری از جایگاه های سوخت تک سکواظهار داشت:رفع مشکلات پیش روی سرمایه گذاران از جمله وظایق این سازمان می باشد که طی جلسه ای که با سرمایه گذار طرح برگزار شد مقرر گردید پس از اخذ نظر شورای سازمان نسبت به احداث جایگاه های دارای تاییدیه اقدام و نسبت به رفع مشکلات سایر مکان های مربوطه پی گیری های لازم صورت پذیرد.

وی افزود: در همین راستا به زودی سرمایه گذار مربوطه نسبت به احداث سه جایگاه سوخت کوچک مقیاس در سطح شهر اقدام خواهد کرد.

Scroll to Top