آگهی فراخوان و شناسایی جذب سرمایه گذار احداث سرویس های بهداشتی سطح شهر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک در نظر دارد نسبت به انجام پروژه ذیل در قالب سرمایه گذاری و مشارکت از طریق برگزاری فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح با مناسب ترین پیشنهاد اقدام نماید.

عنوان فراخوان و مبلغ تضمین:  احداث و بهره برداری ۱۰عدد سرویس بهداشتی در سطح شهر  با برآوردی بالغ بر  ۱۱،۸۰۵،۶۵۰،۰۰۰ریال- مبلغ تضمین :۵۹۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال  (شماره فرخوان سرمایه گذاری۶-۷-۹۹ ف.س.س)
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد فراخوان امور قراردادهای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
زمان توزیع و تحویل اسناد پس از تاریخ نشر آگهی به مدت ۱۲ روز
نحوه تسلیم سپرده شرکت در فراخوان ضمانت نامه بانکی (فرایند ارجاع کار)یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران سازمان به شماره حساب ۷۰۱۸۱۱۶۰۴۲۹۶۲۱ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه خیابان امام خمینی
تاریخ اعلام و ابلاغ به برنده حداکثر یک هفته پس از بازگشایی
محل تحویل اسناد دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
زمان و محل بازگشایی پاکت ها روز چهارشنبه   مورخ ۲۱ /۰۸/ ۹۹ سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک راس ساعت  ۱۴
 حداقل صلاحیت و رتبه شرکت کننده                                           کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده ۱۰ آئین نامه مالی می باشد- شورای سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.هنگام دریافت اسناد داشتن معرقی نامه ممهور به مهر و امضا مدیر عامل ، روزنامه آخرین تغییرات اعضای شرکت ، کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران  معتبر الزامی می باشد.

Scroll to Top