حوزه محیط زیست

 

1- احداث نیروگاه (های) زباله سوز

2- امحاء و مدیریت پسماندهای بیمارستانی

3- استحصال خاک و نخاله های ساختمانی

4- شهرک تخصصی بازیافت

5- تفکیک از مبدا پسماند خشک