حوزه حمل و نقل و ترافیک

 

1- نصب و راه اندازی سیستم کنترل ترافیک مکانیزه شهر

2- سامانه حمل و نقل ریلی

3- ساماندهی ترمینال فراهان و سردشت

4- تامین و بهره برداری از سامانه دوچرخه و موتور سیکلت برقی و …

5- تامین تجهیزات و مدیریت پارکینگ های حاشیه ای و طبقاتی

6-نوسازی و بهسازی سرپناه های اتوبوس

7- ایجاد پل های عابر پیاده

8- مرکز معاینه فنی موتور سیکلت

9- پارکینگ های تجمعی و مکانیزه