حوزه شهر سالم

 

1- تامین مسکن و نوسازی بافتهای فرسوده

2- سلامت و درمان (ایجاد شهرک سلامت ، کلینیک های درمانی ، مراکز توانبخشی و …)

3- مجموعه های ورزشی

4- ایجاد پیاده راههای درون شهر

5- ایجاد باغشهر