به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اراک منصور اسفندانی؛سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری…