بام اراک

سایت پردیس کوهستان مستوفی با مساحتی حدود 150 هکتار در غرب شهر اراک واقع شده است قرارگیری این سایت در محل تلاقی کمربندی شمالی و…